Gezondheidszorg ‘covidential’: is de oplossing voor uitdagingen in de gezondheidszorg al jaren onder ons?

Een groot tekort aan intensive care units tijdens 1e fase van de pandemie benadrukt de reguliere knelpunten in de zorg.
Bron: Ubs.com
  • Preventie van Diabetes, COPD
  • Vermindering van ‘super users’ van Eerste Hulp afdelingen van ziekenhuizen
  • Preventie van tandheelkundige zorg
  • Preventie in de geestelijke gezondheidszorg

--

--

Social dealmaker on a mission to keep healthcare affordable and available for everybody via impact investing

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Harald Machielse, Chuva Consulting

Harald Machielse, Chuva Consulting

Social dealmaker on a mission to keep healthcare affordable and available for everybody via impact investing